Τι κάνουμε

Εκτίμηση ζημιών

Το γραφείο διαχειρίζεται ζημίες για ασφαλιστές και αντασφαλιστές σε ένα φάσμα που περιλαμβάνει τους παρακάτω κλάδους:

  • Κλάδος Περιουσίας
  • Κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων
  • Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  • Κλάδος Μεταφορών

Εκτίμηση κινδύνου

Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου που περιλαμβάνουν :
Την επι τόπου εξέταση των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων, την ανάλυση της έκθεσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους, τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων συντήρησης – επισκευής, τον υπολογισμό των σεναρίων EML & PML, την ανάλυση κινδύνου απώλειας κερδών, την εκτίμηση αξιών και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης, όπου απαιτείται.

Τεχνική υποστήριξη

Το γραφείο, στηριζόμενο στην εξειδίκευση των μηχανικών που απασχολεί, παρέχει τεχνική υποστήριξη στις νομικές υπηρεσίες που ενεργοποιούνται στη διαχείριση υποθέσεων του ασφαλιστικού τομέα.